Heerenveen. 24 oktober 2016 ondertekenden 7 wethouders van de regiogemeenten van De Friese Wouden (Achtkarspelen, Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf) voor de periode 2017-2020 een samenwerkingsovereenkomst.

RMC de Friese Wouden Stay in School

Eerder al, tekenden de bestuurders van de vo- en mbo instellingen en de wethouder van rmc-contactgemeente Smallingerland deze overeenkomst. Onderwijs, gemeenten en rmc-functie gaan zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor het ondersteunen van overbelaste jongeren in het onderwijs, het verbeteren van de overgang van leerlingen in een kwetsbare positie naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een vervolgtraject en het naar onderwijs herplaatsen van jongeren die al langer voortijdige schoolverlater zijn.

Deze maatregelen zijn terug te vinden in 3 herkenbare, positieve thema’s die de komende jaren in Friesland centraal staan:

  • Stay in school (overbelaste jongeren op school houden)
  • Take the next step (jongeren ondersteunen tijdens ‘kwetsbare’ overstapmomenten)
  • Back to school (inzet op oudere voortijdig schoolverlaters)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert deze aanpak 4 jaar. De RMC-functie krijgt hiermee de opdracht om naast de begeleiding van voortijdige schoolverlaters uit het vo en mbo, ‘jongeren in een kwetsbare positie’ te volgen. Dit zijn jongeren vanuit het vmbo basisberoepsgerichte leerweg, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, de internationale schakelklassen en (de entreeopleiding van) het bo die tijdens overstapmomenten van bijvoorbeeld school naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of een ander vervolgtraject extra kans lopen om uit te vallen. Door de uitbreiding van de doelgroep met deze ‘kwetsbare¬† ‘jongeren, is een goede samenwerking tussen onderwijs, RMC De Friese Wouden en de regiogemeenten meer dan ooit belangrijk. Alleen gezamenlijk kan ervoor worden gezorgd dat geen enkele jongere tussen wal en schip raakt.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
mevr.Dineke Wagenaar; rmc-coördinator De Friese Wouden op 0512 581 519 of 06 820 60 110