Verlof en vrijstellingen

rmc en ouders

School is geen luxe maar noodzaak.
Onderwijs biedt uw kind kansen om verder te komen in het leven.

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de Leerplichtwet staan de spelregels voor deelname aan het onderwijs. Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan, maar meestal niet.

Verlof

Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur (extra verlofaanvragen tot maximaal tien schooldagen) of de leerplichtambtenaar (extra verlofaanvragen voor meer dan tien schooldagen) indienen.
Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom niet.

 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkheid mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn door een beëdigd vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

 

Vrijstellingen

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?
Als uw kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school.
Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk.

 • Vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar voor een aantal uren onderwijs.
 • Vrijstelling van inschrijving op een school.
 • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

In onderstaande gevallen kunt u zich beroepen op vrijstelling van de leerplicht.
De leerplichtambtenaar bekijkt vervolgens of het beroep op vrijstelling aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan ontstaat er vrijstelling van rechtswege.

 • Psychische en/of lichamelijke klachten
 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen
 • Onderwijs in België of Duitsland
 • Rondreizen voor baan

De vrijstelling geldt telkens voor 1 schooljaar.
Uitgebreide informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.