Partners

over ons

Het voorkomen van voortijdig schooluitval kan alleen succesvol verlopen indien wij allemaal samenwerken. Wij werken o.a. samen met onderwijs en gemeenten.

Primair- en voortgezet onderwijs
De scholen voor primair- en voortgezet onderwijs in regio De Friese Wouden zijn allen verbonden aan een samenwerkingsverband (swv) passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van passend onderwijs binnen de aangesloten scholen.
Daarmee zijn zij een belangrijke gesprekspartner bij de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Friesland kent een samenwerkingsverband primair onderwijs en een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost-Friesland.

Middelbaar beroepsonderwijs
In regio De Friese Wouden zijn locaties van 3 mbo-instellingen gevestigd:

De mbo-instellingen zijn een belangrijke partner bij het voorkomen en bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Er wordt zowel op de werkvloer als op meer beleidsmatig niveau actief samengewerkt (regionale programma’s).

Onze rmc-regio bestaat uit 7 gemeenten:
Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.
De gemeente Smallingerland is contactgemeente voor de hele rmc-regio en voert de regie over de samenwerking.
Er wordt actief samengewerkt met onze regiogemeenten op o.a. het gebied van (jeugd)zorg, WMO en participatie.

Gebiedsteams
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 werken al onze regiogemeenten met gebiedsgerichte teams. Deze gebiedsteams zijn in veel gevallen de eerste toegang tot zorg en/of hulpverlening.
Leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders werken actief samen met de professionals uit deze teams vanuit het principe: ‘één kind/gezin, één plan, één regisseur.”  Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Naast de regiogemeenten en de onderwijspartners wordt met andere partijen samengewerkt op het gebied van:

  • Arbeid & Inkomen
  • Zorg, Welzijn & Veiligheid
  • Onderwijs

De door het rmc ontwikkelde Sociale Kaart geeft een overzicht van (maatschappelijke) organisaties die actief zijn op één van deze deelgebieden.

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.