Wetgeving

over ons

 

Leerplicht  (5-16 jaar)
Ieder  kind heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld.
Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen (of verblijven), zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten dan verplicht naar school.

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Is een kind 5 jaar, dan moet het naar school.
Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar.
De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als hier korter over gedaan is. Daarna zijn zij tot 18 jaar ‘kwalificatieplichtig’.

 

Kwalificatieplicht (16-18 jaar)
Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen na dat schooljaar nog niet stoppen met school: zij zijn namelijk nog ‘kwalificatieplichtig’.

Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma (vanaf niveau 2) of een havo-, vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd.
Een jongere is kwalificatieplichtig tot zijn/haar 18de verjaardag.

De kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Bij deze leerweg gaat een jongere, drie of vier dagen per week, via een leerwerkovereenkomst aan de slag bij een werkgever en volgt dan één of twee dagen onderwijs.

 

De Rmc-wetgeving (12-23 jaar) is niet in een aparte wet vastgelegd, maar heeft te maken met een aantal wetten: 

  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Wet op de expertise centra

Het doel van deze wetgeving is het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en omvat alle jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma (vanaf niveau 2) of een havo-, vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd hebben behaald.

Er geldt een uitzondering  voor:

  • Jongeren die afkomstig zijn van het praktijkonderwijs (pro) en een getuigschrift of een schooldiploma hebben;
  • Jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding

 

In 2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de wettelijke taak van de RMC-functie uit te breiden met de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie.
Onder deze doelgroep vallen:

  1. Jongeren afkomstig van het vmbo basisberoepsgerichte leerweg en vmbo leerwerktrajecten die naar de entree- of naar een mbo 2 opleiding gaan;
  2. Jongeren die uitstromen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (alle profielen);
  3. Jongeren afkomstig van het entreeonderwijs (niveau 1);
  4. Jongeren afkomstig van mbo niveau 2.

Het rmc krijgt de wettelijke taak om met behulp van alle beschikbare informatie de jongeren te monitoren en de juiste partijen in te schakelen wanneer iemand hulp nodig heeft bij het zetten van een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling.
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving medio 2018 zal intreden.

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.