Wetgeving

over ons

 

Leerplicht  (5-16 jaar)
Ieder  kind heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland via de Leerplichtwet geregeld.
Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen (of verblijven), zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten dan verplicht naar school.

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Is een kind 5 jaar, dan moet het naar school.
Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar.
De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als hier korter over gedaan is. Daarna zijn zij tot 18 jaar ‘kwalificatieplichtig’.

 

Kwalificatieplicht (16-18 jaar)
Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen na dat schooljaar nog niet stoppen met school: zij zijn namelijk nog ‘kwalificatieplichtig’.

Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma (vanaf niveau 2) of een havo-, vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd.
Een jongere is kwalificatieplichtig tot zijn/haar 18de verjaardag.

De kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Bij deze leerweg gaat een jongere, drie of vier dagen per week, via een leerwerkovereenkomst aan de slag bij een werkgever en volgt dan één of twee dagen onderwijs.

 

De Rmc-wetgeving (12-23 jaar) is niet in een aparte wet vastgelegd, maar heeft te maken met een aantal wetten: 

  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Wet op de expertise centra

Het doel van deze wetgeving is het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en omvat alle jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatieJe hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma (vanaf niveau 2) of een havo-, vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd hebben behaald.

Er geldt een uitzondering  voor:

  • Jongeren die afkomstig zijn van het praktijkonderwijs (pro) en een getuigschrift of een schooldiploma hebben;
  • Jongeren die afkomstig zijn van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding

 

In 2014 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de wettelijke taak van de RMC-functie uit te breiden met de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie.
Onder deze doelgroep vallen:

  1. Jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso, profiel arbeidsmarktgericht) die niet kwalificatieplichtig zijn. Zij stromen direct uit naar de arbeidsmarkt of naar de entreeopleiding , maar hebben hier een verhoogd risico om uit te vallen en veelal extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Uitgangspunt voor deze jongeren is dat ze niet kwalificatieplichtig zijn en een startkwalificatie voor hen vaak niet haalbaar is;
  2. Gediplomeerde jongeren uit de basisberoepsgerichte (bb) leerweg waaronder leerwerktrajecten (lwt) in het vmbo en het profiel vervolgonderwijs (vso). Zij kunnen doorstromen naar mbo-2, maar hebben vaak extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Een startkwalificatie is in principe haalbaar, maar blijkt voor met name jongeren uit de leerwerktrajecten soms (tijdelijk) een brug te ver.
  3. Jongeren uit de entreeopleiding (voormalig mbo-1). Ze vallen uit of halen een diploma, maar hebben in beide gevallen nog geen startkwalificatie. Zij stromen vervolgens uit naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding op mbo-2 niveau als ze een diploma hebben gehaald. Een startkwalificatie is in het laatste geval in principe haalbaar, maar extra tijd, begeleiding en een opleidingaanbod dat goed aansluit bij hun mogelijkheden zijn nodig.
  4. Jongeren uit de entreeopleiding en mbo-2 opleidingen die cognitief wel in staat zijn tot het halen van een startkwalificatie, maar door omstandigheden (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om binnenboord gehouden te worden, nog bovenop de bestaande aanpak gericht op voortijdig schoolverlaten.

 

Op 30 september 2016 is de Regeling rondom het nieuwe programma rondom de aanpak van voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie gepubliceerd. Dit programma loopt van 2017 tot 2020. In deze regeling wordt de doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie’ ook specifiek als doelgroep benoemd.

De wetgeving waarin de RMC-functie verantwoordelijk wordt voor (een deel van) deze doelgroep, wordt medio 2018 verwacht.

 

 

 

Contact
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Je kunt ons alleen op afspraak bezoeken.

RMC De Friese Wouden
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor regio De Friese Wouden.